نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،دوشنبه 8 شهریور ماه 1400