نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 8 شهریور ماه 1400