نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 9 شهریور ماه 1400