نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 9شهریور ماه 1400