نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،یکشنبه 14 شهریور ماه 1400