نگاهی به صفحه نخنست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 15 شهریور ماه 1400