نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 16 شهریور ماه 1400