نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 16 شهریور ماه 1400