نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 21 شهریور ماه 1400