نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 23 شهریور ماه 1400