نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،سه شنبه 23 شهریور ماه 1400