نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 25 شهریور ماه 1400