نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 28 شهریور ماه 1400