نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 29 شهریور ماه 1400