نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 30 شهریور ماه 1400