نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 30 شهریور ماه 1400