نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400