نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400