نگاهیبه صفحه نخست روزنامه گل،چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400