نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 1 مهر ماه 1400