نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 1 مهر ماه 1400