نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،پنجشنبه 1 مهر ماه 1400