نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 1 مهر ماه 1400