نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،پنجشنبه 1 مهر ماه 1400