نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،شنبه 3 مهر ماه 1400