نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 4 مهر ماه 1400