نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،سه شنبه 6 مهر ماه 1400