نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 6 مهر ماه 1400