نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 6 مهر ماه 1400