نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 7 مهرماه 1400