نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 7 مهر ماه 1400