نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،چهارشنبه 7 مهرماه 1400