نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،چهارشنبه 7 مهرماه 1400