نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،پنجشنبه 8 مهرماه 1400