نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 8 مهر ماه 1400