نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،پنجشنبه 8 مهر ماه 1400