نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 11 مهرماه 1400