نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،دوشنبه 12 مهر ماه 1400