نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،یکشنبه 18 مهرماه 1400