نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،دوشنبه 19 مهرماه 1400