نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،دوشنبه 19 مهر ماه 1400