نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،چهارشنبه21 مهرماه 1400