نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 21 مهر ماه 1400