نگاهی به صفحه نخست روزنامه شهرآرا،چهارشنبه 21 مهر ماه 1400