نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،شنبه 24 مهرماه 1400