نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،شنبه 24 مهرماه 1400