نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 25 مهرماه 1400