نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 25 مهرماه 1400