نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 26 مهرماه 1400