نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،سه شنبه 27 مهرماه 1400